Monorierdő

Monorierdő településközpont fejlesztése

Monorierdő településközpont fejlesztése

Hasznos linkek

Hasznos linkek
Ovodafejlesztés 2019
Magyar faluprogram
Hírek

Útfelújítási munkálatok

 | Útfelújítási munkálatok
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a sikeresen lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként a „Monorierdő útfelújítások 2021” útfelújítási és karbantartási kivitelezési munkák 2021. április 19-én megkezdődtek. A kivitelezést a Príma-Út 2004 Bt. nyertes vállakozó végzi az alábiak szerint.
Időtartam: 2021.04.19 - 2021.05. 16.
Érintett utcák:
Szabadság utca felújítása a Szabadság utca 2. szám és a Szabadság utca 50/A. szám között.
Fűzfa utca felújítása a Fűzfa utca 2. sz. és a Fűzfa utca 6. szám között.
Gyöngyvirág utca felújítása a Gyöngyvirág utca 2. szám és a Gyöngyvirág utca 52. szám között.
Csalogány utca felújítása a Csalogány utca 2. szám és a Csalogány utca 38. szám között.
Bokor utca - Fürdő utca csomópont felújítása.
Belterületi aszfalt burkolatú utak kátyúzása.
Továbbá tájékoztatjuk az ingatlantulajdonosokat, hogy a kapukijáratok minden esetben meg-közelíthetőek lesznek, javasolt a gépjárművekkel a reggeli és esti ki- illetve beállás.
Az esetleges kellemetlenségekért előre is elnézésüket kérjük, köszönjük türelmüket!
Amennyiben észrevételük van, keressék a munkahelyi vezetőket.
Vigyázzunk egymásra!
Szente Béla polgármester
Borbás Viktor alpolgármester

Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról

 | Tájékoztató a házszámrendezési eljárás megindításáról
Monorierdő Polgármesteri Hivatal Jegyzője ezúton tájékoztatja a lakosságot arról, hogy a Központi Címregiszter (továbbiakban KCR) rendelkezéseinek megfelelően Monorierdő Községben is elkezdődött a házszámok felülvizsgálata. A KCR célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek.
Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: rendelet) írja elő. A rendelet meghatározza nemcsak azon ingatlanok körét, amelyeknek címmel kell rendelkezniük, hanem a címképzés folyamatát, valamint a már bejegyzett cím módosításának és törlésének szabályait is.
A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A házszámok rendezése Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (X.31.) számú Önkormányzati Rendeletében foglaltak figyelembevételével történik.
A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése.
Ezek során megállapításra kerül a házszámok helyes sorrendje. Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges. A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosát értesíti. A lakcímkártyák ily módon szükségszerű cseréjére minden esetben illetékmentesen kerül sor.
Házszám hiánya esetén a Jegyző a házszám megállapításáról döntést hoz, amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok tulajdonosait a hivatal tájékoztatja arról, hogy címükben változás fog bekövetkezni.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti eljárások miatti címváltozások folyamatosan megtekinthetők a www.monorierdo.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
Fent jelölt munka eredményes elvégzése érdekében kérem a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.
Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

Változások a hulladékgazdálkodási hatósági jogkörökben

 | Változások a hulladékgazdálkodási hatósági jogkörökben
A Kormány 2021. március 16-tól hatályos, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Kormányrendelete alapján: a hulladékgazdálkodási hatósági ügy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a területi hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörébe tartozik”.
A „Kormány közigazgatási hatósági ügyekben eljáró területi hulladékgazdálkodási hatóságként a megyei kormányhivatalt jelöli ki.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet jegyző hatáskörét megállapító 11. § (1) bekezdése 2021. március 16-től nem hatályos.
Fentiek értelmében 2021. március 16. napjától hulladékgazdálkodási ügyekben Monorierdő tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.
Viszont! a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a hulladékgazdálkodási hatóság mellett hulladékgazdálkodási bírságot helyszíni bírságként – többek között – a jegyző, a közterületfelügyelő, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a hegyőr is kiszabhat.
A helyszíni bírság kiszabásának feltétele, hogy az elkövető a helyszínen elismeri az elkövetést
A jegyző ott is feladatot kap, hogy a hulladékgazdálkodási hatóság által elrendelt közérdekű munka végrehajtásáról a kötelezett lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában a jogellenes magatartás elkövetésének a helye szerint illetékes jegyző gondoskodik.
Az illegális hulladék lerakásokkal kapcsolatos bejelentéseket a továbbiakban is megtehetik a Monorierdői Polgármesteri Hivatal felé az alábbi elérhetőségeken:
Telefonon: 06-29/419-103, email: titkarsag@monorierdo.hu, postai úton: 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A.
Az illegális hulladék felszámolása településünk közös ügye!
Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

 

 


Szankcionálható a kereskedelmi tevékenységek bejelentési kötelezettségének elmulasztása

 | Szankcionálható a kereskedelmi tevékenységek bejelentési kötelezettségének elmulasztása
Monorierdői Polgármesteri Hivatal a település hivatalos fórumain korábban már tájékoztatta a kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek tulajdonosait a vendéglátóhelyek tekintetében történő felülvizsgálati eljárásról.
A tájékoztató óta a kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek tulajdonosainak nagy része nem tett eleget bejelentési kötelezettségének.
Tájékoztatom a bejelentést elmulasztó vendéglátóhely tulajdonosait az alábbiakról:
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 31. § értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.
Ugyanezen Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése alapján ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a kereskedő, illetve az üzletként szolgáló épület a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.
Kérem, hogy az érintett vendéglátóhelyek tulajdonosai bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.
Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

Tájékoztató a rágcsálóirtásról

 | Tájékoztató a rágcsálóirtásról
A rágcsálók nagymértékben történő elszaporodása minden évben a tavaszi és őszi időszakban községünk komoly problémája. Az irtásukkal kapcsolatos legfontosabb információk az alábbiak:
Magyarországon leggyakrabban a vándorpatkány és a házi egér fordul elő. Mindkét rágcsáló szorosan kötődik az emberi civilizációhoz, élőhelyüket az emberek környezetében találják meg. Betegségeket terjesztenek, gazdasági kártételük komoly károkat okoz.
Leginkább érintett területek a gondozatlan, szemetes udvarok, valamint a mezőgazdasági termények tárolására szolgáló épületek. Ott, ahol állattartás folyik és termények, takarmányok vannak az udvaron vagy a melléképületekben, szinte biztos, hogy megjelennek az egerek és a patkányok. A rágcsálóirtást, mint tevékenységet jogszabály írja elő.
Sajnos e veszedelmes kártevők teljes kiirtása szinte lehetetlen, de mindent meg kell tenni azért, hogy számuk csökkenjen, életterük visszaszoruljon.
Kérünk ezért minden ingatlantulajdonost, hogy a patkányok elszaporodásának megelőzése érdekében szüntessék meg azokat a helyeket, (sitt kupac, szemétkupac, rőzsekupacok) melyek fészkelő helyként szolgálhatnak számukra.
Csak így, lakossági összefogással tudunk hatékony eredményt elérni a rágcsálók /patkányok, egerek / kiirtásában.
A települési környezet, továbbá az ingatlantulajdon tisztántartása, az ingatlanon lévő rágcsálók irtása – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73.§ (1) bekezdése alapján – az ingatlan tulajdonosának a feladata.
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet 36.§ (4) bekezdése szerint: "Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó szerv vezetője, vagy üzemeltetője (a továbbiakban együtt: fenntartója) köteles gondoskodni."
A fentiek figyelembevételével tehát a magánterületeken a patkányirtás a tulajdonos kötelessége, melyhez a mezőgazdasági boltokban szerezhető be az irtószer.
Vigyázni kell arra, hogy a csalétek kihelyezés úgy történjen meg, hogy ahhoz más állat, gyermek ne férhessen hozzá!
A csalétket folyamatosan ellenőrizni és pótolni kell.
Kérjük, hogy a rágcsálók irtása során az estleges mérgezések elkerülése érdekében fokozottan felügyeljenek gyermekeikre és háziállataikra!
Bízom benne, hogy közös erőfeszítéssel egészségünk és a kulturált környezet rendben tartása érdekében sikerrel vesszük fel a harcot a rágcsálókkal szemben.
Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

Óvodai beiratkozás

 | Óvodai beiratkozás
Kedves Szülők!
A 2021/2022 nevelési évre az óvodáskorú gyermekek jelentkezése a Monorierdői Csicsergő Óvodába előre egyeztetett időpontban a következő napokon történik:                   
    2021. április 20.-án, kedden 8-17 óráig,
                                   2021. április 21.-én, szerdán 8-13 óráig.
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. és 2022. február 28. között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
A szülő 2021. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Bővebb információ és a beiratkozáshoz szükséges, kitöltendő dokumentumok az óvoda honlapján, az https://ovoda.monorierdo.hu/tartalom/beiratkozas linken megtalálhatóak, ezeket kitöltve elektronikus úton a csicsergo1@monornet.hu e-mail címen illetve az óvoda postaládájában elhelyezve is várjuk!
 A járványhelyzetre való tekintettel kérjük Önöket, hogy csak nagyon indokolt esetben válasszák a személyes beiratkozást a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával!
A személyes beiratkozásra időpontot az előző napon 2021.04.19.-én 8-16 között telefonon tudnak kérni a 29/619-220 telefonszámon.
Vigyázzunk  egymásra!
Skultéty Borbála intézményvezető                         

Monorierdő Község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó véleményezési dokumentáció

 | Monorierdő Község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó véleményezési dokumentáció
Tájékoztatom, a tisztelt lakosságot, hogy elkészült Monorierdő község településrendezési eszközeinek a „Vezetéstechnikai tesztcentrum és versenypálya – kiemelt fejlesztési terület” kialakítására vonatkozó módosításának véleményezési dokumentációja. A településrendezési eszközök módosítását a polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Eljr.) szerinti tárgyalásos eljárásban folytatja le és véleményezteti.
Az Eljr. 29/A.§ (1) bekezdése szerint a polgármester - a széles körű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása érdekében - a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése és módosítása során az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket, valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.
 
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény  165. § (2) bekezdése szerint:
„(2) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelettől eltérően
b) a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c) az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.”
 
Fentiekre tekintettel Monorierdő Község Önkormányzat Polgármestere a településrendezési eszközeinek módosítására elkészített véleményezési dokumentációjának partnerségi egyeztetését (munkaközi tájékoztatási szakasz), valamint lakossági fórumát elektronikusan folytatja le.
 
Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetésről szóló 16/2017. (V.26) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 1. §-a szerint partnerek a település közigazgatási területén
a) ingatlannal rendelkező személy,
b) valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) bejegyzett egyház és civil szervezet.
Az Ör. 2.§(1) bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetésben azon partnerek véleményét kell figyelembe venni, illetve megválaszolni, akik a dokumentum területi hatályán belül rendelkeznek ingatlannal, vagy telephellyel.
A véleményezi dokumentáció innen letölthető.
Kérjük véleményüket 15 napon belül, de legkésőbb 2021. április 19. napjáig szíveskedjenek megküldeni a polgarmester@monorierdo.hu vagy a jegyzo@monorierdo.hu email címre.
Monorierdő, 2021. április 2.
Szente Béla polgármester                                                                                                                              
Monorierdő Község településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó véleményezési dokumentáció... bővebben

Felhívás a vendéglátóhelyet üzemeltetőkhöz

 | Felhívás a vendéglátóhelyet üzemeltetőkhöz
2021. január 1-vel a vendéglátóhelyek tekintetében egy korszerű és új besorolási rendszer jött létre, amely segítségével megtörtént a vendéglátóhelyek felülvizsgálata.
Az Áfa törvény, az üzemeltetők fő tevékenysége, és a hatályos jogszabályok szinkronizálásával létrejött új besorolások a következők: étterem, büfé, cukrászda, kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, italüzlet, bár, zenés-táncos szórakozóhely, munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, gyorsétterem, rendezvényi étkeztetés, alkalmi vendéglátóhely.Az új rendszer 2021. január 1-jén hatályba lépett. A Kr. 31. §-ban foglaltak értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett, már működő vendéglátó üzletek üzemeltetői kötelesek legkésőbb 2021. március 31-ig bejelenteni a jegyzőnek, milyen típusú vendéglátóhelyet üzemeltetnek. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány megtalálható a dokumentumtár/általános igazatás menüpont alatt, amely tartalmazza vendéglátóhely típusok jellemzőit, így azok közül választva csak pár percet vesz igénybe a bejelentés. A bejelentést Monorierdői PolgármesteriHivatal Jegyzőjénél kell megküldeni, hivatalosan elektronikus úton az e-papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu), vagy postai úton a 2213 Monorierdő, Szabadság utca 50/A postacímre.
Kérem a vendéglátó üzletek vezetőit, hogy bejelenési kötelezettségüknek fenti határidőig tegyenek eleget.

Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető

Tájékoztató az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

 | Tájékoztató az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályairól

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Monorierdő Község Önkormányzat Polgármesterének az avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről szóló 5/2021.(III.1.) számú polgármesteri rendelete értelmében a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig az avar és kerti hulladék égetése szeptember 15-től május 30-ig végezhető minden heten szerdán 8:00- 17:00 óráig és vasárnap 8:00 - 10:00 óráig.  Ünnepnapokon az égetés tilos.

Radóczi Andrea
igazagatási csoportvezető

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről

 | Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alapján a Monorierdői Polgármesteri Hivatal 2021. március 8. napjától - 2021. április 16. napjáig zárva tart.
A Polgármesteri Hivatalban  a személyes ügyfélfogadás szünetel, további intézkedésig kizárólag telefonon, illetve elektronikusan (e-mail formájában) van lehetőség kapcsolatfelvételre. Ügyfeleink kérelmeiket, beadványaikat elektronikus és postai úton, vagy az Önkormányzat (bejárati kapun elhelyezett) postaládájában elhelyezve nyújthatják be.
Kivételt képeznek a fenti ügyintézési formák alól a csak személyesen intézhető ügyek (házasságkötés, haláleset anyakönyveztetése). Ez esetekben telefonon egyeztetett időpontban kerülhet sor személyes ügyintézésre.
Az alábbi elérhetőségeken állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei:
Titkárság: 06-29-419-103
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu
Ügyintézőink:
Keresztény Anikó jegyző
Elérhetősége: +36 70 638 7543
E-mail: jegyzo@monorierdo.hu
Radóczi Andrea igazgatási csoportvezető: birtokvédelem, lakcímügyek, panaszok és közérdekű adatigénylések, hagyatéki ügyek
Elérhetősége: +36 70 638 7535
Szalai Gáborné ügyintéző: műszaki, kereskedelmi, telepengedélyezési, behajtási bejelentési ügyek
Elérhetősége: +36 70 426 4630
Tóth Angéla Tünde ügyintéző: szociális ügyek, hagyatéki ügyek, népesség-nyilvántartás, anyakönyvvezető
Elérhetősége: +36 70 638 8986
Petrovai Tamás közterület-felügyelő  
Elérhetősége: +36 30 626 3604
Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Elérhetősége: +36 70 638 7816
Juhász Gabriella pénzügyi-számviteli előadó: könyvelés, számlázás
Elérhetősége: +36 70 638 8056
Erősné Markó Anita pénzügyi és adóügyi ügyintéző: gépjárműadó, iparűzési adó ügyek, adónyilvántartás, könyvelés
Elérhetősége: +36 70 638 8184
 
Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!
Keresztény Anikó jegyző                                                       

Szigorodtak az állatvédelmi előírások

 | Szigorodtak az állatvédelmi előírások

Tisztelt Lakosság!
Felhívom az állattartó lakosok figyelmét, hogy 2021. január 1. napjától szigorodtak az állatvédelmi előírások. A szabályok betartását a településen a Jegyző rendszeresen ellenőrizni fogja! Az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!
 

Szigorodtak az állatvédelmi előírások... bővebben

Tájékoztató bűncselekmény áldozatainak

 | Tájékoztató bűncselekmény áldozatainak
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítő Szolgálatként segítséget nyújt a 2005. évi CXXXV. törvény szerint a bűncselekmény áldozatainak akként, hogy szükségleteiknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt.

Bővebb információ elolvasható Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldalán a linkre kattintva.

 
Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály
Ügyfélfogadás helye: 1135 Budapest, Lehet utca 43.-47.
Ügyfélfogadás ideje: H-K: 8:30 - 16:00; CS:8:30 - 16:00, P:8:30 - 12:00
Telefonos elérhetőség: 06-1-236-3947 vagy 06-1-236-3957
E-mail cím: igazsagugy@pest.gov.hu

 
Vigyázzunk egymásra!

Máji Bálint - körzeti megbízott elérhetősége

 | Máji Bálint - körzeti megbízott elérhetősége

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Máji Bálint rendőr törzsőrmester – településünk körzeti megbízottja – elérhetőségei a következők:

Telefon: 06-70/492-0774
E-mail: majib@pest.police.hu

Fogadóóra időpontja: minden hónap második szerda 14.00 – 16.00
helyszíne: 2200 Monor, Kossuth L. utca 86. (Monori Rendőrkapitányság)


Élet ösvénye - 2020

 | Élet ösvénye - 2020

Az ÉLET ÖSVÉNYE ökoprojekt hosszútávú kezdeményezés Monorierdő Község Önkormányzatának részéről. Fontos és kiemelt szempont az ökológiai egyensúly megtartása az egész világon és községünkben is. Minden ősszel az adott évben született monorierdői lakcímmel rendelkező gyermekek részére fákat ültetünk a szülőkkel. Így történt ez első alkalommal idén is, amikor 20 db V alakú japán cseresznyefát ültetettek a családok Pogácsás Tibor államtitkár úrral, Szente Béla polgármester úrral és Borbás Viktor alpolgármester úrral valamint Vörös László képviselő úrral továbbá Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági taggal.

További képek Monorierdő Község Hivatalos Facebook oldalán találhatók.


Helyi adókkal kapcsolatos információk

 | Helyi adókkal kapcsolatos információk

Tisztelt Adózóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a helyi adózással kapcsolatos információkról és az egyes adónemekhez tartozó számlaszámokról.

Monorierdő Adóhatóság pénzforgalmi jelzőszámok
Építményadó 11742056-15590208-02440000
Magánszemélyek kommunális adója 11742056-15590208-02820000
Helyi iparűzési adó 11742056-15590208-03540000
Gépjárműadó 11742056-15590208-08970000
Pótlék 11742056-15590208-03780000
Bírság és végrehajtási ktg. 11742056-15590208-03610000
Idegen bevételek 11742056-15590208-04400000
Talajterhelési díj 11742056-15590208-03920000
Államigazgatási illeték beszedési 11742056-15590208-03470000
 
A részletes adózói tájékoztatót tovább lépve olvashatják.
Helyi adókkal kapcsolatos információk... bővebben

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére


Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a csatornarákötéssel nem rendelkező ingatlanokról a szennyvíz tárolóból történő elszállítására a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 1/2019. (II.1.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése alapján a COMBOS Településtisztasági Bt. (a továbbiakban Közszolgáltató) látja el közszolgáltatási szerződés alapján.

Tájékoztatás a csatornával nem rendelkező ingatlanok tulajdonosai részére... bővebben

Információk

Hivatali ügyfélfogadás

2213 Monorierdő,
Szabadság u. 50/A

Hétfő
13:00 – 18:00 óráig

Szerda
08:00 – 12:00, és
13:00 – 16:00 óráig

Péntek
08:00-11:00

Központi telefonszám:
06-29-419-103

Intézze ügyeit elektronikusan

Intézze ügyeit elektronikusan

ASP csatlakozás

ASP csatlakozás

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal

Egészségfejlesztési Iroda létrehozása a monori járásban Monorierdő központtal